Działalność

Jesteśmy organizacją działającą na rzecz nowych technologii, społeczeństwa informacyjnego, przeciwdziałania e-wykluczeniu oraz wyrównywaniu szans edukacyjnych.

Jako cele dla naszej organizacji przyjęliśmy:

 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie dostępu do nowych technologii, w tym szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach,

 • pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych m.in. w gospodarce, administracji, szkolnictwie, medycynie, a także przedsiębiorstwach,

 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości opartej na wykorzystaniu nowych technologii, w tym szerokopasmowego internetu,

 • rozwój edukacji w zakresie dostępu do nowych technologii, w tym szerokopasmowego internetu,

 • współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie nowych technologii i sieci szerokopasmowych,

 • rozwój działań badawczo-rozwojowych (B+R) w obszarze nowych technologii i sieci szerokopasmowych,

 • inicjowanie i pobudzanie działań umożliwiających wykorzystanie sieci szerokopasmowych w :

 • podnoszeniu dostępności i jakości e-usług publicznych,

 • poprawie cyfrowej efektywności różnych organizacji w tym urzędów,

 • zwiększeniu dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego (ISP),

 • zwiększeniu aktywności oraz jakości korzystania z internetu poprzez popularyzację e-integracji i e-aktywizacji,

Jako członkowie Instytutu Upowszechniania Nowych Technologii i Rozwoju w Olsztynie swe cele realizujemy między innymi poprzez:

 • pomoc doradczo-szkoleniową przedsiębiorstwom w tym również telekomunikacyjnym oraz JST i innym organizacjom (np. stowarzyszenia, spółdzielnie , fundacje) w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów związanych z nowymi technologiami oraz budową, rozbudową, przebudową sieci zapewniającej szerokopasmowy dostęp do internetu,

 • wsparcie podmiotów publicznych, przedsiębiorstw i innych organizacji w tworzeniu i rozwoju nowych technologii w tym nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną,

 • upowszechnienie standardów i dobrych praktyk w takich kwestiach jak m.in.: polityka bezpieczeństwa teleinformacyjnego, przetwarzania danych osobowych itd.

 • działania informacyjno-edukacyjne na rzecz: zwiększania wykorzystania nowych technologii oraz upowszechniania znaczenia e-umiejętności, przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu,

 • wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji cyfrowej oraz e-integracji z wykorzystaniem technologii cyfrowych,

 • prowadzenie działalności naukowej, badawczo-rozwojowej, naukowo-technicznej, wydawniczej, edukacyjnej, informacyjnej, operatorskiej w zakresie nowych technologii w tym sieci szerokopasmowych,

 • tworzenie jednostek badawczo-rozwojowych i innych organizacji w obszarze nowych technologii i wykorzystania sieci szerokopasmowych